INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Sprostredkovateľ:  VENTILSERVIS plus s.r.o., Lúčna 561/6, 935 34 Veľký Ďur, IČO: 47 311 321.
Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ
Preklady dokumentov: Sprostredkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb a to v rozsahu – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, kontaktné údaje (najmä tel. číslo/ e-mail), pracovné zaradenie.

Okruh dotknutých osôb
– zákazníci, zamestnanci zákazníkov, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, tretie osoby.

3. PRÁVNY ZÁKLAD
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.

4. DOBA SPRACÚVANIA
Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje odo dňa udelenia poverenia zo strany prevádzkovateľa v zmysle týchto podmienok až po dobu  nevyhnutnú podľa osobitného predpisu.

5. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
Sprostredkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR: (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu
  Dotknutá osoba má právo, aby sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.
 • Právo na výmaz
  Dotknutá osoba má právo na to, aby sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu OÚ pre potreby priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak sprostredkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov
  Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla sprostredkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu sprostredkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať
  Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Sprostredkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatniť automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • Odvolanie súhlasu
  Dotknutá osoba má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 • Právo na prístup k informáciám
  Dotknutá osoba  má právo získať od sprostredkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak sprostredkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:
 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od sprostredkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch. Sprostredkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.
  Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže sprostredkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní.
  Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže sprostredkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutej osoby
  Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

7. MÁTE OTÁZKY ?
V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať.
Kontaktné údaje sprostredkovateľa:
Obchodné meno: VENTILSERVIS plus, s.r.o.
Sídlo: Lúčna 561/6, 935 34 Veľký Ďur
IČO: 47 311 321
Kontaktné údaje: e-mail: info@mlanguage.it

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.